Теле хичээл үзэх

Судлагдахуун: Нийгэм судлал
Бүлэг сэдэв: НИЙГЭМ, НИЙГМИЙН ХАРИЛЦАА
Нэгж хичээл: 11.2. Нийгмийн бүтэц, тогтвортой тал
Ээлжит хичээл: Давтлага хичээл
Суралцахуйн зорилт: Хоцрогдол арилгах ажлын дэвтэр

Холбоотой хичээлүүд