Теле хичээл үзэх

Судлагдахуун: Физик
Бүлэг сэдэв: Ф9.1. ДУЛААНЫ ФИЗИК
Нэгж хичээл: Бодисын төлөв
Ээлжит хичээл: Хөшүүргийн тэнцвэрийн нөхцөл
Суралцахуйн зорилт: Ф8.1ж. Хөшүүргийн дүрмийг ахуй амьдрал дахь жишээнд хэрэглэх