Теле хичээл үзэх

Судлагдахуун: Физик
Бүлэг сэдэв: Ф8.1. ХҮЧ БА ХАРИЛЦАН ҮЙЛЧЛЭЛ
Нэгж хичээл: Хатуу биеийн даралт
Ээлжит хичээл: Биеийн эзлэхүүнийг хэмжих
Суралцахуйн зорилт: Ф7.1д. Түрэгдсэн шингэний эзлэхүүнийг хэмжих туршилтыг гүйцэтгэх, тооцоолол хийх