Теле хичээл үзэх


Судлагдахуун: Математик
Бүлэг сэдэв: Тодорхойгүй
Нэгж хичээл: Тодорхойгүй
Ээлжит хичээл: Математик дундаж
Суралцахуйн зорилт: Х-дискрет санамсаргүй хувьсагчийн математик дундаж, дисперс, стандарт хазайлтыг тооцоолох

Холбоотой хичээлүүд