Теле хичээл үзэх

Судлагдахуун: Физик
Бүлэг сэдэв: ДУЛААН
Нэгж хичээл: Дулаан багтаамж
Ээлжит хичээл: Агрегат төлөвийн өөрчлөлт (Өмнөх 9 ангийн мэдлэг давтах)
Суралцахуйн зорилт: Ф9.1а. Хийн даралт, температурыг бөөмөн загвараар томьёолох