Теле хичээл үзэх

Судлагдахуун: Физик
Бүлэг сэдэв: Ф9.1. ДУЛААНЫ ФИЗИК
Нэгж хичээл: Бодисын төлөв
Ээлжит хичээл: Эргэвч,Эргэвчийн систем / 8 ангид үзсэнийг давтах/
Суралцахуйн зорилт: Ф8.1к. Хүчний момент эргүүлэх үйлчлэлийн хэмжүүр болохыг илэрхийлэх