Теле хичээл үзэх


Судлагдахуун: Математик
Бүлэг сэдэв: АЛГЕБР
Нэгж хичээл: 10.4. Матриц
Ээлжит хичээл: Матриц дээрх үйлдлүүд
Суралцахуйн зорилт: Цахим хичээлээ үзээд тэмдэглэл хөтлөнө үү

Холбоотой хичээлүүд