Теле хичээл үзэх

Судлагдахуун: Физик
Бүлэг сэдэв: ДУЛААН
Нэгж хичээл: Дулаан багтаамж
Ээлжит хичээл: Ууршихын хувийг дулаан
Суралцахуйн зорилт: Ф9.1ж. Буцлах ба уурших үзэгдлийг ялгах, ууршихын дулааныг энергийн үүднээс тодорхойлж мэдлэгээ хэрэглэх